Menu

Ξεκίνησαν οι φορολογικές δηλώσεις φορολογικού έτους 2016

Για ακόμα μια χρονιά έφτασε η ώρα των φορολογικών δηλώσεων. Άνοιξε το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων με μερικές ελλείψεις οι οποίες όμως σιγά σιγά διορθώνονται.

Φέτος έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους. Εξαιρούνται τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά, φοιτητές, στρατιώτες κλπ) τα οποία δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε δήλωση μόνο εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα (θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως κάτοικοι εξωτερικού με ειδική διαδικασία στην Δ.Ο.Υ.).

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Από την εκκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής (χρεωστικό υπόλοιπο) ή δικαίωμα επιστροφής χρημάτων (πιστωτικό υπόλοιπο).

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

Δικαίωμα στη μείωση του φόρου (αφορολόγητο) έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες (εφόσον δηλαδή τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα).

Το «αφορολόγητο» λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής:

  • Για Άγαμους ή έγγαμους χωρίς τέκνο: 8.636,36€
  • Για όσους έχουν ένα τέκνο: 8.863,65€
  • Για όσους έχουν 2 τέκνα: 9.090,91€
  • Για όσους έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα: 9.545,46€
  • Φέτος ο κωδικός των αποδείξεων δαπάνης είναι απενεργοποιημένος και άρα δεν χρειάζεται να κρατήσουμε τις αποδείξεις δαπανών.

Οι δαπάνες που μειώνουν τον φόρο είναι:

Α) Τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, συνολικά, για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη δική σας ή των εξαρτώμενων μελών σας, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες.

Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματός σας, θα αφαιρεθεί από τον φόρο που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης, ανεξαρτήτως του ποσού της δαπάνης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, για κάθε φορολογούμενο.

Β) τα χρηματικά ποσά που καταβάλλατε, λόγω δωρεάς, προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι ν.π.ι.δ. και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ. που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 (Α’ 13) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ν.π.ι.δ. που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Γ) τα ποσά των δωρεών που καταβάλατε σε κρατικούς φορείς και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη -μέλη της ΕΕ και σε χώρες του Ε.Ο.Χ., τα οποία συμπληρώνονται και στους κωδικούς 059-060.Τα ποσά των δωρεών αναγνωρίζονται εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικούς για το σκοπό αυτό λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων. Ως χρόνος πραγματοποίησης της δωρεάς θεωρείται ο χρόνος κατάθεσης αυτών και όχι ο χρόνος είσπραξής τους από το δωρεοδόχο.

Για την απόδειξη της δωρεάς χρηματικών ποσών απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για το σκοπό αυτό και το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή, κατά περίπτωση, β) βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού Σελίδα 46 αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.

Το συνολικό ποσό των δωρεών επί του οποίου υπολογίζεται μείωση φόρου δε μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το 10% του ποσού των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σας

Δ) τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων στο «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους» με κωδικό αριθμό 26132462 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Για να αναγνωριστεί η δαπάνη απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην ΤτΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι έγινε η κατάθεση στο «Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους». Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.

Ε) Συμπληρώνονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007(ΦΕΚ16Α) στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Το αναιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος το οποίο θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.

Τέλος ας δούμε τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος του Φορολογικού Έτους 2016.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες και όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

  • ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 0,00 – 20.000,00 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 22%
  • ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 20.000,01 – 30.000,00 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 29%
  • ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 30.000,01 – 40.000,00 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 37%
  • ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 40.000,01 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 45%

Εισόδημα από ακίνητα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 0,00 – 12.000,00 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 15%

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 12.000,01 – 35.000,00 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 35%

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 35.000,01 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 45%

Εισόδημα προσωπικών εταιριών με 29%

Εισόδημα Νομικών προσώπων με 29% και φόρος μερίσματος 10%

Η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος είναι για όλους όσους ασκούς επιχειρηματική δραστηριότητα και όλα τα Νομικά πρόσωπα/εταιρίες 100%.

Οι συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που εφαρμόζονται σε όλα τα εισοδήματα πραγματικά/ τεκμαρτά είναι:

Μέχρι τις 12.000,00€ είναι 0%

Για τις 8.000 πέραν των 12.000 (20.000 εισόδημα) είναι 2,20%

Για τις 10.000 πέραν των 20.000 (30.000 εισόδημα) είναι 5,00%

Για τις 10.000 πέραν των 30.000 (40.000 εισόδημα) είναι 6,50%

Για τις 25.000 πέραν των 40.000 (65.000 εισόδημα) είναι 7,00%

Για τις 155.000 πέραν των 65.000 (220.000 εισόδημα) είναι 9,00%

Εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο

Εάν έχετε ανείσπρακτα ενοίκια, για τα οποία έχετε προχωρήσει στην διεκδίκηση τους νομικά και δεν υπάρχει περίπτωση να τα εισπράξετε, έχετε τη δυνατότητα να τα εκχωρήσετε στο δημόσιο. Με αυτό τον τρόπο δεν τα δηλώνετε στη φορολογική σας δήλωση και γλιτώνετέ το φόρο που αναλογεί σε αυτά. Δεν έχετε όμως τη δυνατότητα να τα εισπράξετε και αυτά θα βεβαιωθούν στην εφορία και θα αναζητηθούν εντόκως από τον ενοικιαστή σας. Πριν υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση θα πρέπει να μεταβείτε στη Δ.Ο.Υ. σας με όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα για να κάνετε ειδικό αίτημα εκχώρησης.

Μετά την υποβολή της δήλωσης, όσοι έχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο Α21 για να εισπράξουν το οικογενειακό επίδομα που χορηγεί ο Ο.Γ.Α., αυτό θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017 που είναι και η καταληκτική του προθεσμία.

Βέβαια η υποβολή της αίτησης είναι καλύτερο να γίνει αμέσως μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για να λάβετε την 2η δόση του επιδόματος πιο γρήγορα. Επίσης σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η δόση του επιδόματος, μετά την αίτηση θα πρέπει να μπείτε στην ειδική σελίδα ενημέρωσης του Ο.Γ.Α για να δείτε τον λόγο και τα στοιχεία που σας ζητάει να προσκομίσετε ο Ο.Γ.Α.

Επειδή η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι αρκετά σύνθετη και κανένας δεν θα ήθελε να βρεθεί προ εκπλήξεως με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, θα πρότεινα να αποφανθείτε σε επίσημους Λογιστές/ φοροτεχνικούς με άδεια του Οικονομικού Επιμελητηρίου οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν και θα αναλάβουν την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης όλων των φορολογικών εντύπων. Επίσης να γνωρίζετε ότι οι κωδικοί του συστήματος taxisnet (κλειδάριθμος) είναι προσωπικοί, θα πρέπει να τους γνωρίζετε και δεν πρέπει να τους δίνεται σε κανέναν (εκτός του λογιστή σας).

Τηλέμαχος Ι. Ιωάννου

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.