Τρεις δράσεις κατάρτισης ύψους 296.000 ευρώ στο Δήμο Κατερίνης

Τρεις Πράξεις πιστοποιημένης κατάρτισης & συμβουλευτικής, ύψους 296.000 ευρώ, ενέκρινε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον Δήμο Κατερίνης στο πλαίσιο του προγράμματος «Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη».

Οι Πράξεις χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΥΨΟΥΣ 50.000 ΕΥΡΩ

Η μία δράση αφορά ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5067557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η εν λόγω Δράση αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς και απειλούμενες με αποκλεισμό ομάδες, με σκοπό την αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών, για 20 ωφελούμενες, με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης έχει θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ενώ η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 50.000,00 €.

 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΥΨΟΥΣ 186.000 ΕΥΡΩ

Η άλλη δράση αφορά ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5066558 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Δράση αφορά σε προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων για την προώθηση στην αυτοαπασχόληση και στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 120 ωρών, για 80 ωφελουμένους (σε 4 τμήματα των 20 ατόμων) με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Ωφελούμενοι είναι άνεργοι από την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 186.000,00 €.

 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΥΨΟΥΣ 60.000 ΕΥΡΩ

Η τρίτη δράση αφορά ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5068891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δράση αφορά σε προγράμματα επανακατάρτισης, βελτίωσης δεξιοτήτων 30 εργαζομένων. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 60.000,00 €.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι Διαχειριστική Αρχή του όλου προγράμματος είναι ο ίδιος ο Δήμος Κατερίνης, υπό την καθοδήγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Image

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Image